DAAD, German सरकार मार्फत उपलब्ध भएको जर्मनीमा संचालन हुने देहाय अनुसारको अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति...

DAAD, German सरकार मार्फत उपलब्ध भएको जर्मनीमा संचालन हुने देहाय अनुसारको अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति कार्यक्रमको लागि Global Competition अन्तर्गत छनौट हुने सिटमा आवेदन गर्न इच्छुक उम्मेदवारलाई जानकारी तथा मनोनयनका लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ।

सि न छात्रवृत्तिको बिषय सिट संख्या अवधि फारम सम्बन्धित संस्थामा पुग्नुपर्ने म्याद कैफियत
German Academic Exchange Service (DAAD) Scholarships   2014/2015 कार्यक्रम शुरु हुनु भन्दा ३ महिना पहिले  

Related Documents

Last Updated : 2022-08-11 02:34:28