संलग्न Application Handbook अनुसार योग्यता भएका यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत तालिममा सहभागि हुन इच्छुक कर्मचारीहरुले २०७६ माघ ८ गते भित्र यस मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा वा admindivision@mof.gov.np मा ऑवेदन गर्नुहुन सुचित गरिन्छ ।

संलग्न Application Handbook अनुसार योग्यता भएका यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत तालिममा सहभागि हुन इच्छुक कर्मचारीहरुले  २०७६ माघ ८ गते भित्र  यस मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा वा admindivision@mof.gov.np मा ऑवेदन गर्नुहुन सुचित गरिन्छ ।

Related Documents

1 Seminar on Economic Policies 2020 तालिम कार्यक्रममा सहभागीता सम्बन्धमा Download
Last Updated : 2022-08-14 13:29:34