यस मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक कर्मचारीहरुले २०७६ माघ १७ गते भित्र आवेदन दिन हुन अनुरोध छ ।

यस मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक कर्मचारीहरुले २०७६ माघ १७ गते भित्र आवेदन दिन हुन अनुरोध छ ।

Related Documents

1 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा । Download
Last Updated : 2022-08-11 03:36:20