यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत तालिम लिन इच्छुक कर्चारीहरुले मिति २०७७।९।२२ गते भित्र आवेदन दिनु हुन अनुरोध छ।

यस मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत तालिम लिन इच्छुक कर्चारीहरुले मिति २०७७।९।२२ गते भित्र आवेदन दिनु हुन अनुरोध छ।

Related Documents

1 सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । रा.प.तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरु(Nepal Administrative Staff College) Download
Last Updated : 2022-08-14 13:39:14