प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आ.व. २०७७/७८ का लागि सहलगानीमा सञ्चालन गरिने आयोजना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आ.व.२०७७/७८ का लागि सहलगानीमा सञ्चालन गरिने आयोजना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Related Documents

1 १. सहलगानी सम्बन्धी सूचना Download
2 २. सहलगानीमा संचालन गरिने आयोजनाको विवरण भर्ने Excel फारम Download
3 ३. सहलगानी सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७७ Download
4 ४. सहलगानी सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७७ बारेमा जानकारी Download
Last Updated : 2024-05-18 06:21:56