Korea International Cooperation Agency (KOICA) बाट प्राप्त विभिन्न Master's Degree Scholarship Program कार्मक्रममा अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले मिति २०७७ फागुन २५ गते सम्म आवेदन दिनुहुन सूचित गरिन्छ।

Korea International Cooperation Agency (KOICA) बाट प्राप्त विभिन्न  Master's Degree Scholarship Program कार्मक्रममा अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गत  कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूले मिति २०७७ फागुन २५ गते सम्म आवेदन दिनुहुन सूचित गरिन्छ।

Related Documents

1 वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्ति सम्बन्धमा। (KOICA)_Master's Degree Scholarship Program Download
2 वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्ति सम्बन्धमा। (KOICA)_Master's Degree Scholarship Program Download
Last Updated : 2022-08-11 02:48:43