यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले कार्यरत कार्यालय सहित सम्बन्धित विभागको सिफारिससाथ मिति २०७८ असोज १२ सम्ममा आवेदन दिनु हुन अनुरोध छ।

Related Documents

1 JDS 2022 Scholarship.pdf Download
Last Updated : 2021-09-17 06:28:58