Scholarships (2071-11-12) KAIST MBA Program for Government Officials


सि.न.

छात्रवृत्तिको विषय

अध्ययन/तालिम

फाराम सम्बन्धित संस्थामा पुग्नु पर्ने म्याद

अवधि

1

KAIST Finance MBA Program for Government Officials of Emerging Economics

Study(1 person)

20, March, 2015

August 23, 2015 - February 28, 2017 (19 months)


Related Documents

Last Updated : 2022-08-11 02:12:53