Select Category:
ID Image Date Title Download
3371 2024-07-17 आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
3338 2024-02-26 विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
3346 आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको तयारी सम्बन्धी मार्गनिर्देशन।
3335 आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेटको वार्षिक प्रगति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन।
3348 2024-01-24 सशर्त अनुदानका आयोजना/कार्यक्रम सम्बन्धमा।
3347 त्रैमासिक संशोधन सम्बन्धमा।
3325 क्षतिपूर्ति वापतको बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा। (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)
3326 2023-12-21 रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धमा। (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)
3319 2023-12-20 रकमान्तर/स्रोतान्तर/ कार्यक्रम संशोधन/अख्तियारी परिवर्तनको माग गर्ने ढाँचा सम्बन्धमा।
3298 आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०
3280 आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ।
3256 2023-06-25 २०८० बैशाख महिनामा आर्थिक सहायता, थप निकासा, रकमान्तर र स्रोत सहमतिको विवरण
3241 2023-04-26 २०७९ चैत्र महिनामा आर्थिक सहायता, थप निकासा, रकमान्तर र स्रोत सहमतिको विवरण
3236 2023-03-20 २०७९ फागुन महिनामा आर्थिक सहायता, थप निकासा, रकमान्तर र स्रोत सहमतिको विवरण
3233 2023-02-27 २०७९ साउन देखि माघसम्मको आर्थिक सहायता, थप निकासा, रकमान्तर र स्रोत सहमतिको विवरण
3201 2022-08-22 तलवमान २०७९
3190 2022-07-17 आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
3177 2022-05-27 सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ प्रतिवेदन
3154 2022-03-06 अर्थ मन्त्रालय विविध शीर्षकबाट २०७८ पौष देखि २०७८ माघसम्म भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण
3149 2022-02-01 कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७
3133 2021-08-31 तलबमान र सुविधा, २०७८
3153 2021-10-25 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको वार्षिक प्रगति मूल्याङ्कन प्रतिवेदन
3150 2021-06-01 कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७५
2241 2020-07-16 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
2092 तलबमान र सुविधा, २०७५ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी
2094 तलबमान र सुविधा, २०७६
2052 विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथामिकता
2034 2019-03-11 स्थानीय तहले समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजना कार्यन्वयन गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने मार्गदर्शन एवं शर्तहरु
2022 बजेटको वार्षिक प्रगति मुल्याङ्कन प्रतिवेदन २०७५/७५
1974 2018-08-17 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन
1970 तलबमान र सुविधा, २०७५ भत्ता, पोशाक र सावधिक जीवन बीमाको बीमाङ्क वृद्धि
1954 2018-07-23 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
1902 बजेटको वार्षिक प्रगति मुल्याङ्कन प्रतिवेदन २०७३/७४
1320 2021-06-18 एकिकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकण र व्याख्या, २०७४
1280 2017-06-15 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
1214 बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७३
1153 तलबमान र सुविधा, २०७३
1119 2016-05-05 विनियोजन विधेयक, २०७३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
987 2015-07-01 विनियोजन विधेयक, २०७२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
863 2015-04-30 प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी रकमान्तर निकासा
715 तलबमान र सुविधा, २०७१ संशोधन
431 तलबमान र सुविधा, २०७१
363 2014-04-28 Barshik Pragati Mulyankan Pratibedan, FY 2012-13
365 2014-04-28 Budget ko Madhyawadhi Samikshya Pratibedan, FY 2013-14
237 तलबमान र सुविधा, २०६६
236 सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०६७
699 2005-07-01 Statement of Expenditure and targets of the Ministries FY 2059/2060
639 2021-08-18 बजेटको वार्षिक प्रगति मुल्याङ्कन प्रतिवेदन २०६९/७०