Select Category:
Image Date Title Download
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन ।
स्थानीय तहले समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजना कार्यन्वयन गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने मार्गदर्शन एवं शर्तहरु
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन
Annual Report 2074-75
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन
महंगी भत्ता,पोशाक र सावधिक जीवन बीमाको बीमाङ्क वृद्धि सम्बन्धमा
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
Annual report FY 2073/74
अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ फागुन महिना)
अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ माघ महिना)
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन​​
अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ पुस महिना)
अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ मंसिर महिना)
अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ कार्तिक महिना)
एकिकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकण र व्याख्या, २०७४
अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ असोज महिना)
अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ साउन महिना)
अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७४ भदौ महिना)
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ पौष महिना)
अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ माघ महिना)
अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ फाल्गुन महिना)
अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ चैत्र महिना)
Budget Formulation referent, 2073 (Seventh edition)
बजेटको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदन, आ.व. २०७३/७४
अर्थ मन्त्रालय विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरण (२०७३ पौष महिना)
New salary scale and grade According to Budget Speech, FY 2073-74
विनियोजन विधेयक, २०७३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन
विनियोजन विधेयक, २०७२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
Artha Mantralaya bibidh sirsakbata bhayeko nikasa tatha rakamantar (2072 Baisakh Mahina)
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी रकमान्तर निकासा
Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Chaitra Mahina)
Aartha Mantralaya bibidh Shirshik bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Falgun Mahina)
आर्थिक वर्ष 2071/72 को बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन नेपाल सरकार
Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Magh Mahina)
Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Poush Mahina)
Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Mangsir Mahina)
Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 kartik Mahina)
Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Ashwin Mahina)
Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Bhadra Mahina)
Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Shrawan Mahina)
New salary scale and Allowance According to Budget Speech, FY 2071-72 (Revised)
New salary scale and Allowance According to Budget Speech, FY 2071-72
Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2071 Asar Mahina)
Barshik Pragati Mulyankan Pratibedan, FY 2012-13
Budget ko Madhyawadhi Samikshya Pratibedan, FY 2013-14
Artha Mantralaya bibidh Shirshak bata bhayeko nikasa tatha rakamantar bibaran (2070 Falgun Mahina)
Salary Scale 2066
Budget ko Madhyawadhi Samikshya Pratibedan, FY 2010-11
Sarakari Budget Byawasthapan tatha Kharch pranali punarawalokan Ayogako pratibedan, 2010-11
Medium-Term Expenditure Framework for Fiscal Year 2011/12 - 2013/14
Expenditure Forecast Detail, (FY 2068-69 to FY 2070-71)
Statement of Expenditure and targets of the Ministries FY 2060/2061
Statement of Expenditure and targets of the Ministries FY 2059/2060
Expenditure Forecast Detail, (FY 2068-69 to FY 2070-71)
बजेटको मध्यावधि समिक्षा प्रतिवेदन २०७०/७१
बजेटको वार्षिक प्रगति मुल्याङ्कन प्रतिवेदन २०६९/७०