Select Category:
ID Image Date Title Download
3116 2020-01-17 बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन, २०७७/७८
2241 2020-07-16 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
2134 बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन, २०७६/७७
2092 तलबमान र सुविधा, २०७५ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी
2094 तलबमान र सुविधा, २०७६
2034 2019-03-11 स्थानीय तहले समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजना कार्यन्वयन गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने मार्गदर्शन एवं शर्तहरु
2032 बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन, २०७५/७६
2022 बजेटको वार्षिक प्रगति मुल्याङ्कन प्रतिवेदन २०७५/७५
1974 2018-08-17 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन
1970 तलबमान र सुविधा, २०७५ भत्ता, पोशाक र सावधिक जीवन बीमाको बीमाङ्क वृद्धि
1954 2018-07-23 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन।
1902 बजेटको वार्षिक प्रगति मुल्याङ्कन प्रतिवेदन २०७३/७४
1882 बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन​​, २०७४/७५
1320 2021-06-18 16:13:22 एकिकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकण र व्याख्या, २०७४
1280 2017-06-15 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
1214 बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७३
1208 बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन, २०७३/७४
1153 तलबमान र सुविधा, २०७३
1119 2016-05-05 विनियोजन विधेयक, २०७३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
1107 बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन, २०७२/७३
987 2015-07-01 विनियोजन विधेयक, २०७२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता
863 2015-04-30 प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी रकमान्तर निकासा
851 बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन, २०७१/७२
715 तलबमान र सुविधा, २०७१ संशोधन
431 तलबमान र सुविधा, २०७१
363 2014-04-28 Barshik Pragati Mulyankan Pratibedan, FY 2012-13
365 2014-04-28 Budget ko Madhyawadhi Samikshya Pratibedan, FY 2013-14
237 तलबमान र सुविधा, २०६६
235 बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन, २०६७/६८
236 सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०६७
699 2005-07-01 Statement of Expenditure and targets of the Ministries FY 2059/2060
637 बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन, २०७०/७१
639 2021-08-18 04:49:31 बजेटको वार्षिक प्रगति मुल्याङ्कन प्रतिवेदन २०६९/७०