Select Category:
ID Image Date Title Download
3329 2024-01-17 एकीकृत वित्तीय विवरण (संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु) आर्थिक वर्ष २०७९/८०
3306 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण, २०७९/८०
3174 2022-05-28 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७८/७९
2219 2020-05-29 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७६/७७
2066 2019-05-30 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७५/७६
2516 2018-05-31 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७४/७५
1276 2017-06-07 माननीय उपप्रधान तथा अथर्मन्त्री कृष्णबहादुर महराको कायर्कालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्य र उपलिब्धहरूको संक्षिप्त झलक
1264 2017-05-29 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७३/७४
1199 2017-01-18 समृद्ध नेपालको लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालिन कार्यान्वयन कार्ययोजना २०७३
1133 2016-05-26 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७२/७३
999 2015-07-12 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७१/७२
374 2014-07-10 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०७०/७१
700 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण २०६०/६१
3036 2021-08-18 मन्त्रालयगत प्रगति विवरण, २०७७/७८