Select Category:
ID Image Date Title Download
3364 2024-05-31 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०८१/८२
3268 2023-07-28 आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को लागि स्थानीय तहलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन ।
3271 2023-07-28 आ.व. २०८०/८१ को लागि कोशी प्रदेशलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन।
3272 2023-07-28 आ.व. २०८०/८१ को लागि मधेश प्रदेशलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन।
3273 2023-07-28 आ.व. २०८०/८१ को लागि बागमती प्रदेशलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन।
3274 2023-07-28 आ.व. २०८०/८१ को लागि गण्डकी प्रदेशलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन।
3275 2023-07-28 आ.व. २०८०/८१ को लागि लुम्बिनी प्रदेशलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन।
3276 2023-07-28 आ.व. २०८०/८१ को लागि कर्णाली प्रदेशलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन।
3277 2023-07-28 आ.व. २०८०/८१ को लागि सुदुरपश्चिम प्रदेशलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन।
3252 2023-05-30 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०८०/८१
3197 2022-08-04 आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लागि स्थानीय तहलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन ।
3196 2022-07-24 आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लागि प्रदेश तहलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन ।
3181 2022-05-29 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७९/८०
3144 2022-01-23 नेपाल सरकारको आय र व्ययको बार्षिक विवरण आर्थिक वर्ष २०७७-७८ (मूल आर्थिक विवरण - भाग १)
3043 2021-05-30 अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण २०७८/७९
2215 2020-05-29 अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण २०७७/७८
2070 2019-10-01 अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण २०७६/७७
1924 2018-05-29 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७५/७६
1886 2018-03-16 प्रदेश सञ्चितकोष संचालन कार्यविधि मस्यौदा २०७४ ।१२।०१ मा स्वीकृत
1864 2018-02-02 प्रदेशको कर तथा गैरकर सम्बन्धी नमूना ऐनको मस्यौदा २०७४।१०।१७ मा स्वीकृत
1860 2018-01-28 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन को नमूना मस्यौदा २०७४।१०।९ मा स्वीकृत
1854 2018-01-22 राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण पठाउने सम्बन्धमा
1270 2017-05-29 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७४/७५