Select Category:
Image Date Title Download
मूल्य अभिबृद्दि कर (सत्रौ संसोधन) नियमावली, २०७२
भन्सार (छैठौ संशोधन) नियमावली, २०७२
कर्जा सुरक्षण दोश्रो संशोधन नियमावली, २०७७
अन्त:शुल्क (पन्ध्रौ संशोधन) नियमावली, २०७२
आयकर (पाचौं संशोधन) नियमावली, २०७२
मदिरा (दोस्रो संशोधन) नियमहरु, २०७४
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७
भ्रमण खर्च (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७२
हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावली, २०७५ (संशोधन सहित)
अन्तःशुल्क(सोह्रौं संशोधन)नियमावली, २०७३
आयकर(छैठौं संशोधन)नियमावली, २०७३
मूल्य अभिवृद्धि कर (बीसौं संशोधन ) नियमावली, २०७५
भन्सार(सातौं संशोधन)नियमावली, २०७३
मूल्य अभिवृद्धि कर(अठारौं संशोधन)नियमावली, २०७३