Select Category:
ID Image Date Title Download
3129 योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली,२०७५
3127 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन नियमावली, २०७८
3125 2021-12-07 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७
1027 2021-08-17 मूल्य अभिबृद्दि कर (सत्रौ संसोधन) नियमावली, २०७२
1029 2021-08-17 भन्सार (छैठौ संशोधन) नियमावली, २०७२
2565 2021-08-17 कर्जा सुरक्षण दोश्रो संशोधन नियमावली, २०७७
1031 2021-08-17 अन्त:शुल्क (पन्ध्रौ संशोधन) नियमावली, २०७२
1033 2021-08-17 आयकर (पाचौं संशोधन) नियमावली, २०७२
1300 2021-08-25 मदिरा (दोस्रो संशोधन) नियमहरु, २०७४
2587 2021-08-17 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७
1069 2021-08-17 भ्रमण खर्च (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७२
2160 2021-08-17 हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावली, २०७५ (संशोधन सहित)
1165 2021-08-17 अन्तःशुल्क(सोह्रौं संशोधन)नियमावली, २०७३
1167 2021-08-17 आयकर(छैठौं संशोधन)नियमावली, २०७३
1936 2021-08-25 मूल्य अभिवृद्धि कर (बीसौं संशोधन ) नियमावली, २०७५
1171 2021-08-17 भन्सार(सातौं संशोधन)नियमावली, २०७३
1173 2021-08-17 मूल्य अभिवृद्धि कर(अठारौं संशोधन)नियमावली, २०७३