Select Category:
Image Date Title Download
स्थानिय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक ब्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४
प्रदेश तथा स्थानीय तहकालागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट नमूना निर्देशिका, २०७७
स्थानिय तह बजेट तर्जुमा तथा सम्पति हस्तान्तरण निर्देशिका, २०७४
नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६
नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि, २०७६
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६
व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५
Directives on Mobilizing aid through I/NGOs for Post-Earthquake Recovery
कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७५
बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७५