सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ

(२०७६ कार्तिक देखि पौष मसान्तसम्म)

Last Updated :