सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को प्रयोजनार्थ (२०७६ माघ  देखि चैत्र मसान्तसम्म)

Last Updated :