सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३)तथा नियमावली, २०६५को नियम ३ को प्रयोजनार्थ(  २०७७ माघ  देखि २०७७ चैत्र  सम्म)

Last Updated : 2021-05-21 10:46:41