Fiscal Federalism Coordination Division

Publication

आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लागि स्थानीय तहलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन ।
आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लागि प्रदेश तहलाई अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन ।
स्थानीय तहहरुको आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को आर्थिक विवरण (भाग ११)
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को वार्षिक आर्थिक विवरण (भाग १०)
नेपाल सरकारको आय र व्ययको बार्षिक विवरण आर्थिक वर्ष २०७७-७८ (मूल आर्थिक विवरण - भाग १)
समपूरक अनुदान समबन्धी कार्यविधि २०७५
विशेष अनुदान समबन्धी कार्यविधि २०७५
कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि ०७८

Joint Secretary

Mr. Baburam Subedi

Joint Secretary , Fiscal Federalism Coordination Division