सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३)  बमोजिम प्रस्तुत गरिएको अर्थ मन्त्रालयसँग  सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण

Last Updated :